Tüketim Hedonizminden Gözetime Açık Bilet: HOPİ Akıllı Kart Uygulaması Örneği

Gözde Şahin

Özet


Özet
Modern birey tarafından gözetlenme riski, küresel dünyanın tüketim çerçevesinde sunduğu konfor ve güvenlik uğruna göze alınmaktadır. Hedonik tüketim de gözetime bu boyutta katkı sağlayıcı unsurlar sunmaktadır. Bu kapsamda genelde akıllı alışveriş kart/app uygulamaları incelenmiş özelde ise Hopi uygulaması incelenerek retoriksel olarak tüketim- gözetim karşıtlığı belirlenmiştir.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Aristoteles, (1998), Retorik, çev: Mehmet H. Doğan, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul

Batı, Uğur, (2016), Reklamın Dili, AlfaYayınları, İstanbul

Bauman, Zygmunt, (2016), Küreselleşme, çev. Abdullah Yılmaz, Ayrıntı Yayınları, İstanbul

Bauman, Zygmunt ve Lyon, David, (2016), Akışkan Gözetim, çev. Elçin Yılmaz, Ayrıntı Yayınları, İstanbul

Berger, John, (1995), Görme Biçimleri, çev. Yurdanur Salman, Metis Yayınları, İstanbul

Bocock, Robert, (2014), Tüketim, çev.İrem Kutluk, Dost Yayınları, Ankara

Fromm, Erich, (1997) Erdem ve Mutluluk, çev: Dr. Ayda Yörükan, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul

Hirschman, E. C., & Holbrook, M. B. Hedonic consumption: Emerging concepts, methods, and propositions. Journal of Marketing, (1982). 46, 92–101

Kadıoğlu, Zeynep Kaban, Kitle İletişim Araçlarının Şekillendirdiği Sosyal Kimlikler Ve Aidiyet Duygusu Ekseninde Tüketici Davranışları, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (2013) /II 45 101-114

Köker, Nahit Erdem ve Maden, Deniz, Hazcı ve Faydacı Tüketim Bağlamında Tüketicinin Ürün Temelli Yenilikçiliği Algılaması: Amprik Bir Araştırma, Journal of Educational and Social Research, 4/2 (2012) 94-121

Lyon, David, (2006), Gözetlenen Toplum, çev. Gözde Soykan, Kalkedon Yayınları, İstanbul

Mattelart, Armand, (2012), Gözetimin Küreselleşmesi, çev. Onur Gayretli- Su Elif Karacan, Kalkedon Yayınları, İstanbul

Meyer, Michel, (2009), Retorik, çev. İsmail Yerguz, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara

Murat Öz, Seval Mucuk, Tüketici Satın Alma Davranışı Kapsamında Hedonik (Hazcı) Tüketimin Plansız Alışveriş Üzerine Etkilerinin İncelenmesi, 20. Ulusal Pazarlama Kongresi Bildirisi, 2015

Schaar, Peter, Globale Überwachung und Digitale Souveränität, Zeitschrift Außen Sicherheitspolitik, (2015) 8:447–459


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.