Avrupa Birliği'ne Uyum Sürecinde Türkiye'de Küçüklerin Kitle İletişim Araçlarından Korunması

Ezgi Açıkalın

ÖzetKitle iletişim araçlarının bir çok olumlu yönü olmasıyla birlikte olumsuz yönleri de mevcuttur. Bu olumsuz özellikler en çok henüz eleştirel zeka yetisi kazanamamış olan çocukları etkilemektedir. Bu durum her an medya ile iç içe olan çocukların medyanın zararlarından korunması ihtiyacını doğurmaktadır. Bu olumsuz özellikler en çok henüz eleştirel zeka yetisi kazanamamış olan çocukları etkilemektedir. Bu kapsamda ülkemizde bir çok yasal düzenleme mevcuttur. Özellikle 1999'da Türkiye'nin Avrupa Birliğine adaylık kazanması ve 2005'te müzakerelere başlanmasıyla medya alanında AB Müktesebatına uyumlaşma çalışmaları hızlanmış, yasal düzenlemelerle çocukların kitle iletişim araçlarının zararlı etkilerine karşı korunması için önemli adımlar atılmıştır. Çalışma, küçüklerin kitle iletişim araçlarının zararlı etkilerinden korunması gerekliliğinden yola çıkarak, bu konuda AB'ye uyum sürecinde yapılan düzenlemeleri ve uygulamaları içermektedir.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Avşar, Z. (2014). Medya Okuryazarlığı. İletişim ve Diplomasi Akademik Hakemli Dergi Çocuk ve Medya Özel Sayısı. 2. Bası. Ankara: Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü. 1(2). 5-17.

Avşar, Z. , Emre Kaya, E. (2013). Medyanın İffeti. 1. bası. Ankara: Altınpost Yayıncılık.

Aziz, A. (2006). Televizyon ve Radyo Yayıncılığı (Giriş). Ankara: Turhan Kitapevi

Erdoğan, İ. , Alemdar, K. (2010). Öteki Kuram: Kitle İletişim Kuram ve Araştırmalarının Tarihsel ve Eleştirel Bir Değerlendirmesi. 3. Baskı. Ankara: Erk Yayınları

Fendoğlu, H. T. (2014). Çocuk Hakları Hukuku. Ankara: Yetkin Yayınları

İçel, K. (2013). Kitle İletişim Hukuku, Basın, Radyo-Televizyon, Sinema-Video, İnternet. Onuncu Bası. İstanbul: Beta Yayınları

Karayağız-Muslu, G., Bolışık, B. (2009). Çocuk ve Gençlerde İnternet Kullanımı. TAF Preventive Medicine Bulletin, 8(5), s.445-450

Pembecioğlu, N. (2006). İletişim ve Çocuk.İletişim Ortamlarında Çocuk ve Reklam Etkileşimi. İkinci Bası. Ankara: Ebabil Yayıncılık

Postman, N. (1995). Televizyon: Öldüren Eğlence. (Çev. O, Akınhay). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Resmi Gazete (2002). 4771 Sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2002/08/20020809.htm Erişim Tarihi: 24.11.2017

Resmi Gazete (2003). Radyo ve Televizyon Yayınlarının Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2003/04/20030417.htm Erişim Tarihi: 24.11.2017

Resmi Gazete (2011). 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/03/20110303.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/03/20110303.htm Erişim Tarihi: 24.11.2017

RTÜK Medya Okuryazarlığı, (2016). Medya Okuryazarlığı Dersi. https://www.medyaokuryazarligi.gov.tr/menu_goster.php?Guid=28EBFC17-C87B-451B-A78C-6C3CF5821D6B&MenuId=2 Erişim Tarihi: 24.11.2017

RTÜK Medya Okuryazarlığı, (2016). Türkiye'de Medya Okuryazarlığı. https://www.medyaokuryazarligi.gov.tr/menu_goster.php?Guid=E56CE034-6CEB-41AE-A12C-B618EBEA461B&MenuId=2 Erişim Tarihi: 24.11.2017

RTÜK, (2006-2017). Akıllı İşaretler Nedir, https://www.rtukisaretler.gov.tr/AIsaretlerPublic/content?id=1&mid=3 Erişim Tarihi: 09.11.2017

RTÜK, (2014). Radyo Ve Televizyon Yayıncılığı Sektör Raporu. https://www.rtuk.gov.tr/rtuk-arastirmalari/3726/1992/radyo-ve-televizyon-yayinciligi-sektor-raporu.html Erişim Tarihi: 24.11.2014

RTÜK, (2014). Yayın İlkeleri Rehberi. https://www.rtuk.gov.tr/yayin-ilkeleri-rehberi/5167/3033/yayin-ilkeleri-rehberi.html Erişim Tarihi: 24.11.2017

RTÜK. (2005). http://docplayer.biz.tr/3747995-Tv-de-siddet-mustehcenlik-mahremiyet-ihlalleri-ve-izleyicilerin-ruh-sagligi-1.html. Erişim Tarihi: 29.09.2017.

TÜİK, (2013), http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=15866. Erişim Tarihi: 13.11.2017.

Tük Dil Kurumu (TDK). (2017). http://www.tdk.gov.tr/ Erişim Tarihi: 08.11.2017.

Zafer, H. (1999). “Medya Özgürlüğü ve Adli Haberlerin Verilişi”, Prof.Dr.Selâhattin Sulhi Tekinay’ın Hatırasına Armağan. İstanbul: Marmara Hukuk Fakültesi, (11), s.751-774


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.